Algemene Voorwaarden NickJean

De website www.nickjean.com is onderdeel van Triple M Trading B.V.
De Algemene Voorwaarden van Triple M Trading B.V. zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de Klant en Triple M Trading B.V. en de uitvoering daarvan via de websites van Triple M Trading B.V. Heeft u vragen over onze webshop? Stuur dan een e-mail naar info@nickjean.com. Wij helpen je graag!

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities

Artikel   2 - Identiteit ondernemer

Artikel   3 - Toepasselijkheid

Artikel   4 - Het aanbod

Artikel   5 - De overeenkomst

Artikel   6 - Herroepingsrecht

Artikel   7 - Retourneren

Artikel 8 -   Prijzen

Artikel 9 - Nakoming en extra garantie

Artikel 10 - Aflevering en uitvoering

Artikel 11 – Wijze van betaling

Artikel 12 – Privacy

Artikel 13 - Regeling bij klachten

Artikel 14 - Geschillen

Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 - Definities

Onder de Algemene Voorwaarden worden verstaan:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Triple M Trading B.V.
 4. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 5. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 6. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Artikel 2 - Identiteit ondernemer

NickJean onderdeel van Triple M Trading B.V.
Kerklaan 9B, 1251JR Laren

Let op: Dit is geen retouradres!

Telefoon: 035 767 66 44
E-mailadres: info@nickjean.com

Bank: NL49INGB0684728443
KvK: 17142152
BTW: NL810722719B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn geldig op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen ondernemer en consument.
 2. Deze algemene voorwaarden wordt te allen tijde beschikbaar gesteld aan de consument, voordat de overeenkomst wordt gesloten.
 3. Bij een overeenkomst op afstand worden deze algemene voorwaarden via de elektronische manier ter beschikking gesteld aan de consument. Zo kan de consument op een makkelijke manier te allen tijde de algemene voorwaarden opslaan en terugkijken.
 4. In geval van tegenstrijdige, specifieke product- of dienstvoorwaarden kan de consument zich herroepen op de meest gunstige bepaling voor de consument. 

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Bij een beperkte geldigheidsduur van een bepaald aanbod, wordt dit altijd nadrukkelijk vermeld.
 2. Het aanbod is een volledige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. Een goede beoordeling van het aanbod is door de consument mogelijk. Gebruikte afbeeldingen van producten, diensten of digitale inhoud zijn waarheidsgetrouw. Vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Rechten en verplichtingen zijn voorzien in de informatie van het aanbod. De consument is verbonden aan deze aanvaarding van het aanbod.
 4. Elk aanbod is onder voorbehoud van kennelijke druk-, zet- of programmeerfouten en beschikbare voorraad. De klant heeft de plicht om onjuistheden in de verstrekte of vermelde gegevens onverwijld aan Triple M Trading te melden.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. De ondernemer bevestigd, indien de consument het aanbod elektronisch aanvaard, de aanvaarding van het aanbod. De consument kan de overeenkomst ontbinden zolang de aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd.
 3. Bij het elektronisch tot stand komen van de overeenkomst, treft de ondernemer passende maatregelen voor het beveiligen van de overdracht van alle bijkomende data.
 4. Triple M Trading kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien Triple M Trading op grond van dit onderzoek goede
  gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is Triple M Trading gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

 1. De consument heeft een herroepingsrecht van 14 dagen. De overeenkomst van de aankoop mag binnen 14 dagen na leveringsdatum ontbonden worden. De ondernemer mag vragen naar de reden, maar de consument is niet verplicht om deze te geven.
 2. In geval van meerdere levertijden van 1 bestelling gaat de bedenktijd voor al deze artikelen in bij ontvangst van het laatst ontvangen artikel. De ondernemer staat in zijn recht om een bestelling met meerdere levertijden te weigeren, mits de consument hier voorafgaand aan de bestelling duidelijk over is geïnformeerd.
 3. Indien de consument niet beschikt over de informatie m.b.t. het herroepingsrecht loopt er een bedenktijd van twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke bedenktijd (14 dagen).
 4. Indien de consument de informatie heeft ontvangen, binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verloopt de bedenktijd na 14 dagen, geldende vanaf de dag dat de consument de informatie heeft ontvangen.

De consument heeft recht op de bedenktijd als:

 1. De consument zorgvuldig is omgegaan met het product en de verpakking. De kleding moet ongedragen en voorzien zijn van de aangehechte prijsregels.
 2. De kleding moet vrij zijn van rook-, lichaam-, huiselijke- of andere geuren die de kleding qua geur zodanig veranderd hebben dat het niet meer verkocht kan worden.
 3. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering als de kleding zodanig beschadigd is dat het niet meer verkocht kan worden. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag inspecteren en hanteren zoals de consument dat in een winkel zou mogen doen.
 4. Wanneer de consument niet voorzien is van alle wettelijke verplichte informatie m.b.t. het herroepingsrecht, is de consument niet aansprakelijk voor de waardevermindering van het product. 

Artikel 7 – Retourneren

Verplichtingen van de consument:

 1. De consument retourneert de producten binnen de bedenktijd. De producten zullen na aanmelding van retour naar het warehouse retour gestuurd worden. Andere adressen zijn niet geldig. De bedenktijd is in acht genomen als de producten binnen de 14 dagen zijn teruggezonden.
 2. In de winkel aangekochte producten mogen alleen in de winkels teruggebracht worden en niet via ons online retouradres.
 3. Het product wordt teruggestuurd met alle geleverde toebehoren, indien mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemen verstrekte instructies.
 4. De verantwoordelijkheid voor het juist en tijdig uitoefenen van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. Tenzij anders aangegeven, draagt de consument de kosten van het terugzenden van het product.
 6. Bij gebruik van het herroepingsrecht worden aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Verplichtingen van de ondernemer:

 1. Alle betalingen van de consument worden vergoed binnen een termijn van maximaal 14 dagen na ontvangst van de retour.
 2. De originele leveringskosten worden niet vergoed door de ondernemer als het aankoopbedrag onder de €70 is.
 3. Wanneer het totaal aan gehouden producten onder de €70 uitkomt worden er alsnog verzendkosten verrekend.
 4. De ondernemer gebruikt, indien niet anders overeengekomen, voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 5. De ondernemer is niet verantwoordelijk voor eventuele bijkomende kosten voor een duurdere leveringsmethode dan de standaard.

De ondernemer mag artikelen uitsluiten van het herroepingsrecht als:

 1. Dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst door de ondernemer is vermeld.
 2. Schommelingen van prijzen zich voordoen binnen de herroepingstermijn, waarvan de prijs van producten afhankelijk is van de financiële markt. De ondernemer heeft geen invloed op deze prijsschommelingen.
 3. Het product tot stand is gekomen overeenkomstig specificaties van de klant, dat wil zeggen speciaal op maat gemaakt, of waarbij uitdrukkelijk wordt vermeld dat deze niet kunnen worden geruild.
 4. Het product wegens gezondheidsredenen/hygiëne niet geschikt is voor retournering.
 5. Het product onder een bepaalde actie valt, waarbij duidelijk is aangegeven dat deze niet geretourneerd mogen worden.

Artikel 8 - Prijzen

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden.
 3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn in Euro’s (€) inclusief btw, exclusief verzendkosten.
 4. Indien er korting/voordeel binnen 24 uur na uw online aankopen aandoet. Kunt u zich bij de desbetreffende klantenservice schriftelijk melden met uw ordernummer. Op dat moment heeft u recht op de geboden korting/voordeel.
 5. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogt, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in Btw-tarieven.

Artikel 9 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 10 - Aflevering en uitvoering

 1. Bij het in ontvangst nemen en uitvoeren van bestellingen van producten zal de ondernemer de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen.
 2. Het afleveradres is het adres dat door de consument kenbaar is gemaakt aan de ondernemer.
 3. Bij bestellingen vanaf een bedrag van €70 worden er geen verzendkosten gerekend.
 4. Bij bestellingen onder de €70 zijn de verzendkosten voor rekening van de klant.
 5. Bij bestellingen vanuit het buitenland worden er altijd verzendkosten in rekening gebracht (tarieven zijn verschillend per land). 
 6. Indien een bestelling betaald wordt per overboeking bedraagt de levertijd maximaal 14 (veertien) dagen van het moment van betaling.
 7. Onder bepaalde omstandigheden kan de levertijd maximaal 30 (dertig) dagen duren. De klant wordt hier vooraf op geattendeerd.
 8. De klant is verplicht Triple M Trading van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen. Zolang Triple M Trading geen verhuisbericht heeft ontvangen, wordt de klant geacht woonachtig te zijn op het laatst bij Triple M Trading bekende adres.
 9. Aflevering wordt geacht te zijn gedaan op het moment dat Triple M Trading de consument in het bezit van het gekochte product stelt. Na aflevering gaat het risico van beschadiging en/of vermissing van de producten over op de consument.
 10. In geval van overmacht is Triple M Trading niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de klant ontstane schade.
 11. Adres opgeven kan voor: Nederland, België, en Duitsland. Andere landen zijn op aanvraag mogelijk.
 12. Bestellingen kunnen opgestuurd worden naar een gewenst adres. Dit kan een thuisadres zijn, maar ook het adres van je werk. Wij kunnen absoluut niet bezorgen bij een afhaalpunt (supermarkt, postadres etc.)

Artikel 11 – Wijze van betaling

 1. Triple M Trading biedt de mogelijkheid om via internet te betalen. Tijdens het bestelproces kan de klant de wijze van betaling via internet autoriseren.
 2. Triple M Trading treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving.
 3. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.
 4. Wanneer vooruitbetaling is afgesproken, maximaal tot 50% van het aankoopbedrag, kan de klant geen recht ontlenen aan de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst of het desbetreffende verzoek tot verlening van dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 5. In geval van niet-tijdige betaling door de klant heeft Triple M Trading de bevoegdheid om wettelijke rente in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag van intreding van het verzuim, na schriftelijke ingebrekestelling, tot aan de dag van betaling. De eventueel door Triple M Trading gemaakte buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de klant.
 6. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

Artikel 12 – Privacy

Triple M Trading legt klantgegevens vast voor de uitvoering van een overeenkomst, het klantenkaart programma en om te informeren over (nieuwe) producten en/of diensten van Triple M Trading en zorgvuldig geselecteerde partners. Hierbij houdt Triple M Trading rekening met de voorkeuren van de klant. Indien de klant geen prijs stelt op informatie van Triple M Trading of de toestemming voor het gebruik van haar e-mail adres wil intrekken, dan kan de klant dit per e-mail melden.

Zie voor meer informatie de privacy statement.

Artikel 13 – Regeling bij klachten

 1. De ondernemer behandeld klachten overeenkomstig met een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure.
 2. Klachten m.b.t. de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen een bekwame tijd volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer door de consument.
 3. Klachten, ingediend bij de ondernemer worden binnen 14 dagen na ontvangst beantwoord. Wanneer de klachtprocedure langer zal duren, wordt dit door de ondernemer binnen 14 dagen gecommuniceerd naar de klant. Hier wordt ook bij vermeld hoe lang het kan duren voor de consument een uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 14 - Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende of afwijkende bepalingen, anders dan de algemene voorwaarden, dienen schriftelijk te worden vastgelegd op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Nieuwkuijk, 2022

Je bent succesvol ingeschreven!
Deze e-mail is geregistreerd
ico-collapse
0
Recent bekeken
ic-cross-line-top
Top
ic-expand
ic-cross-line-top